Rozszerzenie działalności międzynarodowej firmy PRECYZJA

ue2

Tytuł projektu: Rozszerzenie działalności międzynarodowej firmy PRECYZJA – wdrożenie strategii eksportu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Przedmiot projektu, cele oraz planowane efekty:

Przedmiotem projektu jest realizacja działań związanych z szeroko rozumianą internacjonalizacją przedsiębiorstwa. Główne założenia projektu prowadzą do:

  1. Wdrożenie projektu przyczyni się do intensyfikacji działalności eksportowej Przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie działalności eksportowej do Niemiec, co jest jednoznaczne ze wzrostem przychodu ze sprzedaży produktów na eksport oraz wartości polskiego eksportu w ujęciu całościowym.
  2. Nawiązanie współpracy z podmiotami na rynku międzynarodowym przyczyni się do promocji Małopolski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązania wartościowych kontaktów handlowych.
  3. Efektem promocji Firmy na rynku zagranicznym będzie wzmocnienie rozpoznawalności małopolskich produktów i marek na rynkach międzynarodowych.
  4. Nawiązane relacje międzynarodowe pozwolą na zawarcie nowych kontaktów strategicznych, których celem będzie wzmocnienie potencjału uczenia się, a zarazem budowy klimatu i kultury do innowacji w firmie ZM PRECYZJA. W ramach współpracy planuje się wykorzystanie zasobów partnerów do transferu technologii oraz wiedzy o procesach produkcji. Celem tego działania będzie wprowadzenie odpowiednich zmian organizacyjno-procesowych w przedsiębiorstwie, których efektem będzie stworzenie innowacyjnych produktów i sprzedaży ich na zdefiniowanych rynkach zbytu.
  5. Rozwój sprzedaży eksportowej przyczyni się do podniesienia stopnia umiędzynarodowienia ZM PRECYZJA, gdyż nawiązane zostaną nowe kontakty handlowe, a Firma zwiększy liczbę realizowanych transakcji międzynarodowych.
  6. Projekty przyczyniać się będą do rozwoju gospodarczego obszaru objętego programem poprzez zwiększanie bazy produktowej.

Wartość projektu: 130 900,11 PLN (netto)

Wkład Funduszy Europejskich: 65 450,06 PLN