Opracowanie koncepcji oraz założeń projektowych zespołu tnącego rozdrabniacza, jak również opracowanie koncepcji oraz projektu toru komunikacyjnego dla produkowanego przez Zakład Mechaniczny PRECYZJA Sp. z o. o. rozdrabniacza RJ-205/600/18,5

 

Cele projektu i planowane efekty:

Przedmiotem projektu jest zakup usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem ulepszonego produktu-rozdrabniacza RJ-205/600/18,5 poprzez opracowanie koncepcji, założeń projektowych oraz projektu wdrożenia ulepszeń produkowanego przez nas rozdrabniacza RJ-205/600/18,5.
Doświadczenie przy rozdrabnianiu różnych materiałów dowodzi, że trudno jest wyeliminować drobne elementy metalowe z rozdrabnianych materiałów, dlatego zasadnym jest taka poprawa układu tnącego, aby był on zdolny do rozdrabniania drobnych elementów metalowych. Konieczność częstego ostrzenia noży tnących oraz ich wymiana powoduje przestoje w pracy i zwiększa koszty eksploatacji.
Zdalna kontrola parametrów pracy maszyny oraz ich regulacja przyczyni się do profesjonalnej obsługi tych urządzeń przez producenta. Użytkownicy często mają problemy ponieważ nie dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem. Rozwiązanie to obniży koszty obsługi serwisowej poprzez ograniczenie liczby wyjazdów, poprawi również jakość monitoringu pracy maszyn co spowoduje dłuższą ich żywotność.
Racjonalność projektu polega na wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie wykonania układu tnącego i zdalnej kontroli parametrów pracy maszyny oraz ich regulację. Chcemy aby przez wprowadzenie nowych technologii poprawić poziom techniczny wyrobu.

Proponowane zmiany zwiększą użyteczność maszyny. Poprawi się niezawodność pracy, zmniejszy się ilość awarii i związanych z tym przestojów, osiągniemy wyższe zadowolenie klientów z eksploatacji naszych urządzeń.

Otrzymana dotacja na zakup prac badawczo-rozwojowych pozwoli na rozwój produkcji innowacyjnych urządzeń, wprowadzimy znacząco ulepszony produkt, zwiększą się obroty firmy. Nasza firma będzie postrzegana jako bardziej innowacyjna i konkurencyjna w stosunku do innych firm oferujących podobne maszyny. Realizacja projektu pozwoli na długotrwałe nawiązanie współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowym, co przyczyni się do wzrostu unowocześnienia naszej firmy w przyszłości przy produkcji innych wyrobów.

 

Wartość projektu: 95 940,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 70 200,00 PLN